Wij vinden het als vereniging belangrijk dat alle leden op een prettige, gezellige en respectvolle manier met elkaar omgaan en zich veilig en gewaardeerd voelen. In onze sport is niet alleen de relatie tussen de leden onderling, maar zeker ook de relatie tussen leden en de begeleiders en/of instructeurs erg belangrijk. Omdat goed gedrag eigenlijk best vanzelfsprekend is maar de regels hierover lang niet altijd eenduidig zijn hebben wij met elkaar volgende gedragsregels opgesteld. Deze regels helpen ons om de huidige en nieuwe leden te vertellende hoe wij met elkaar om wensen te gaan:

Gedragsregels leden

 • Wij accepteren en respecteren de ander zoals die is en discrimineren niet. Iedereen telt mee.
 • Wij vallen de ander niet lastig en houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Wij onthouden ons van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • Wij komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand ons hindert of lastig valt dan vragen wij hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen we een ander om hulp.
 • Wij helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene aan die zich daar niet aan houdt en melden dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregel begeleiders

Begeleiders zijn leden in bezit van een 3* (of hoger brevet) en vanuit die hoedanigheid lager gebrevetteerde duikers begeleiden en/of leden welke tijdens niet duik gerelateerde evenementen als zodanig acteren.

 • Begeleiders zorgen voor een veilige omgeving en sfeer.
 • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de leden.
 • De begeleiders zullen tijdens (instructie)duiken en andere evenementen gereserveerd en met respect omgaan met de leden.
 • De begeleiders hebben de plicht de leden te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleiders zullen de leden geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de leden anders dan vooraf is afgesproken.

Gedragsregel instructeur

Voor instructeurs gelden, gezien hun speciale (machts) positie, naast bovenstaande gedragsregels aanvullende regels. Deze zijn verwoord in de licentieregeling van de NOB. Conform deze regeling is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht.

Klachten, sancties en vertrouwenspersoon

In alle gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leden, begeleiders, instructeurs en bestuurders om in de geest van deze regels te handelen.

Bij melding van overtreding zal het bestuur een dialoog met de betrokkenen aangaan en kan waar zij dit wenselijk en/of noodzakelijk achten sancties opleggen. Sancties kunnen o.a. bestaan uit het voor kortere tijd of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk en/of royement van het lidmaatschap. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Leden, begeleiders of instructeurs kunnen zich te alle tijden richten tot de vertrouwens persoon van de NOB: Martine van de Veen via email vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of telefonisch 0318 - 559347. Ook kan voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag - desgewenst buiten de NOB om en/of anoniem- contact opgenomen worden met het Vertrouwenspunt Sport. Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken op 0900 - 202 55 90.